Vedtekter:

Kapittel 1. Foreningens navn og formål m.m

§ 1-1.Navn
Linjeforeningens navn er Justitius.

§ 1-2.  Formål
Foreningens formål er:
a)         å skape gode sosiale forhold, vennskap og samhold mellom jusstudentene gjennom
diverse sosiale arrangementer ved UiA.
b)         å utvikle jusstudiet på alle nivåer i samarbeid ved UiA sine ansatte og deres organer.
c)         å styrke og profilere studiet, samt skape karrieremuligheter i samarbeid med juridisk
fagmiljø, forvaltning og næringsliv.

§ 1-3. Øvrige vedtekter
Justitius er underlagt Studentorganisasjonen i Agder (STA) sitt reglement og vedtekter.
Kapittel 2. Medlemskap

§ 2-1.  Innmelding
De som er semesterregistrert ved Rettsvitenskap ved UiA blir automatisk innmeldt i foreningen, dersom de selv ikke ber om å bli utmeldt.

§ 2-2.  Tale-, forslags-, og stemmerett
Alle medlemmer av foreningen har tale-, forslags- og stemmerett ved allmøte.

§ 2-3.  Medlemmers forpliktelser
Alle medlemmer forplikter seg til å følge foreningens vedtekter.

 

Kapittel 3. Allmøte

§ 3-1.  Øverste organ
Allmøtet er Justitius sitt øverste organ.

§ 3-2.  Ordinært allmøte
Ordinært allmøte avholdes minst to ganger i året – én gang hvert semester.

§ 3-3.  Innkalling til allmøte
Styret innkaller til allmøte senest to uker før møtet finner sted. Innkalling skjer enten på e-post eller via elektronisk læringsplattform eller på annen hensiktsmessig måte. Ledige stillinger i styret skal utlyses samtidig med innkalling til ordinært allmøte.

§ 3-4.  Allmøtets vedtaksdyktighet
Allmøtet er vedtaksdyktig der minst femten personer møter.

§ 3-5.   Hva allmøtet behandler
Allmøtet behandler følgende saksliste:
1.  Godkjenning av innkalling og saksliste.
2.  Valg referent og ordstyrer.
3.  Regnskapsberetning
4.  Eventuelle vedtektsendringer
5.  Valg av:
a)         leder, næringslivsansvarlig og arrangementansvarlig,
eller
b)        nestleder, økonomiansvarlig og medieansvarlig.
6. Eventuelt

§ 3-6.   Protokollføring av allmøte
Allmøtet protokollføres.

§ 3-7.  Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen fremmer forslag til innstilling av styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling legges deretter til grunn ved behandling av punkt 5 på sakslisten i § 3-4.

§ 3-8.  Ekstraordinært allmøte
Ekstraordinært allmøte innkalles dersom alminnelig flertall i styret eller minst ti medlemmer av foreningen krever det. Innkallingen skal inneholde begrunnelse for
hvorfor det  avholdes ekstraordinært allmøte.
Ekstraordinært allmøte behandler følgende saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg referent og ordstyrer.
3. Saken som begrunner ekstraordinært allmøte.

 

Kapittel 4. Styret

§ 4-1.  Styrets sammensetning
Styret skal bestå av følgende medlemmer: Leder, nestleder, økonomiansvarlig, arrangementansvarlig, medieansvarlig, og næringslivsansvarlig.

§ 4-2.  Supplerende styremedlems valgperiode
Dersom et styremedlem fratrer sin stilling, vil påtroppende medlem sitte ut avtroppende medlem sin valgperiode.

§ 4-3. Avsetting av styremedlem
Styremedlem kan, begrunnet i styremedlemmets tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet, avsettes av styret med alminnelig flertall.

§ 4-4.  Styrets oppgaver
Det påhviler styret:
a)         å sørge for den daglige drift av foreningen.
b)        å inngå avtaler på vegne av foreningen. Styrets leder har alene signaturrett på vegne av Justitius.
c)         å velge en valgkomité. Valgkomiteen fremmer forslag til
styremedlemmer på allmøte.
d)        å sørge for at regnskap føres.
Styret kan ekskludere et medlem fra foreningen dersom vedkommende handler i strid med foreningens mål, vedtekter eller avgjørelser av styret, allmøtet eller for øvrig opptrer på en klanderverdig måte. Avgjørelsen kan påklages til STA.

§ 4-5.  Vedtaksdyktighet
Styret er vedtaksdyktig når alle er innkalt og minst halvparten møter.

§ 4-6Stemmelikhet
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 4-7. Protokollføring av styremøter
Alle styremøter protokollføres. Treffes avgjørelser i annen form enn møte, skal også dette protokollføres.

 

Kapittel 5. Valgprosedyre

§ 5-1.  Hvordan styret velges
Styret skal velges ved ordinært allmøte.

§ 5-2. Når styremedlemmer velges
Leder, arrangementansvarlig og næringslivsansvarlig velges på høsten. Nestleder, medieansvarlig og økonomiansvarlig velges på våren. Hvert styremedlem sitter i en valgperiode på ett kalenderår.

§ 5-3Valgkomité
Styret velger en valgkomité. Denne skal bestå av tre medlemmer, hvorav fortrinnsvis ett av disse er et avtroppende styremedlem. Det tilstrebes å ha et medlem fra hvert årskull.

§ 5-4.  Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen intervjuer kandidatene og kommer med en innstilling på bakgrunn av intervjuene. Valgkomiteens innstilling legges til grunn ved valg av styre. Eventuelle andre forslag enn valgkomiteens innstilling fremmes ved behandling av valg på allmøte.

§ 5-5.  Valg mellom flere kandidater
Alle personvalg mellom to eller flere kandidater gjennomføres anonymt og skriftlig.

§ 5-7.  Supplering av styret
Styret supplerer selv styret ved frafall utenfor ordinære allmøter.
Kapittel 6: Økonomi

§ 6-1.  Bankkonto  
Foreningen skal ha egen bankkonto.

§ 6-2.  Økonomisk ansvar  
Styret har ansvar for økonomien til foreningen. Praktisk arbeid utføres i hovedsak av økonomiansvarlig.

§ 6-3.  Disposisjonsrett over konti
Leder og økonomiansvarlig har disposisjonsrett over bankkonti hver for seg, og utøver slik en kontrollfunksjon overfor hverandre.
Kapittel 7. Oppløsing av foreningen

§ 7-1.  Vedtak om oppløsing
Oppløsing av foreningen treffes av allmøte med 2/3 flertall på to etterfølgende allmøter med minst 2 ukers mellomrom.

§ 7-2.Foreningen midler ved oppløsing
Dersom studentaktiviteten oppløses skal alle midler tildelt av Velferdstinget i Agder(VT)/ Studentskipnaden i Agder (SiA), tilbakeføres til VT/SiA.
Gjenstående midler overføres ved oppløsing av foreningen til Gatejuristen i Kristiansand.