Vedtekter:

Kapittel 1. Foreningens navn og formål m.m

§ 1-1. Navn
Linjeforeningens navn er Justitius.

§ 1-2.  Formål
Foreningens formål er:
a)         å skape gode sosiale forhold, vennskap og samhold mellom jusstudentene gjennom
diverse sosiale arrangementer ved UiA.
b)         å utvikle jusstudiet på alle nivåer i samarbeid ved UiA sine ansatte og deres organer.
c)         å styrke og profilere studiet, samt skape karrieremuligheter i samarbeid med juridisk fagmiljø, forvaltning og næringsliv.

§ 1-3. Øvrige vedtekter
Justitius er underlagt Studentorganisasjonen i Agder (STA) sitt reglement og vedtekter.

Kapittel 2. Medlemskap

§ 2-1.  Innmelding
De som er semesterregistrert ved Rettsvitenskap ved UiA blir automatisk innmeldt i foreningen, dersom de selv ikke ber om å bli utmeldt.

§ 2-2.  Tale-, forslags-, og stemmerett
Alle medlemmer av foreningen har tale-, forslags- og stemmerett ved allmøte.

§ 2-3.  Medlemmers forpliktelser
Alle medlemmer forplikter seg til å følge foreningens vedtekter.

Kapittel 3. Allmøte

§ 3-1.  Øverste organ
Allmøtet er Justitius sitt øverste organ.

§ 3-2.  Ordinært allmøte
Ordinært allmøte avholdes minst to ganger i året – én gang hvert semester.

§ 3-3.  Innkalling til allmøte
Styret innkaller til allmøte senest to uker før møtet finner sted. Innkalling skjer enten på e-post eller via elektronisk læringsplattform eller på annen hensiktsmessig måte, herunder sosiale medier. Ledige verv i styret skal utlyses samtidig med innkalling til ordinært allmøte.

§ 3-4.  Allmøtets vedtaksdyktighet
Allmøtet er vedtaksdyktig der minst femten personer møter.

§ 3-5.  Hva allmøtet behandler
Allmøtet behandler følgende saksliste:
1.  Godkjenning av innkalling og saksliste.
2.  Valg referent og ordstyrer.
3.  Regnskapsberetning
4.  Eventuelle vedtektsendringer
5.  Valg av:
a) leder, næringslivsansvarlig og arrangementansvarlig,
eller
b) nestleder, økonomiansvarlig og medieansvarlig.
6. Eventuelt

§ 3-6.  Protokollføring av allmøte
Allmøtet protokollføres.

§ 3-7.  Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen fremmer forslag til innstilling av styremedlemmer. Denne innstillingen presenteres på allmøtet. Det er opp til allmøte å følge innstillingen eller ikke.

§ 3-8.  Ekstraordinært allmøte
Ekstraordinært allmøte innkalles dersom alminnelig flertall i styret eller minst ti medlemmer av foreningen krever det. Innkallingen skal inneholde begrunnelse for
hvorfor det  avholdes ekstraordinært allmøte.
Ekstraordinært allmøte behandler følgende saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg referent og ordstyrer.
3. Saken som begrunner ekstraordinært allmøte.

Kapittel 4. Styret

§ 4-1.  Styrets sammensetning
Styret skal bestå av følgende medlemmer: Leder, nestleder, økonomiansvarlig, arrangementansvarlig, medieansvarlig, og næringslivsansvarlig.

§ 4-2.  Supplerende styremedlems valgperiode
Dersom et styremedlem fratrer sin stilling, vil påtroppende medlem sitte ut avtroppende medlem sin valgperiode.

§ 4-3. Avsetting av styremedlem
Styremedlem kan, begrunnet i styremedlemmets tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet, avsettes av styret med alminnelig flertall.

§ 4-4.  Styrets oppgaver
Det påhviler styret:
a)         å sørge for den daglige drift av foreningen.
b)        å inngå avtaler på vegne av foreningen. Styrets leder har alene signaturrett på vegne av Justitius.
c)         å velge en valgkomité. Valgkomiteen lager forslag til
styremedlemmer som legges frem på allmøte.
d)        å sørge for at regnskap føres.
Styret kan ekskludere et medlem fra foreningen dersom vedkommende handler i strid med foreningens mål, vedtekter eller avgjørelser av styret, allmøtet eller for øvrig opptrer på en klanderverdig måte. Avgjørelsen kan påklages til STA.

§ 4-5.  Vedtaksdyktighet
Styret er vedtaksdyktig når alle er innkalt og minst halvparten møter.

§ 4-6Stemmelikhet
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 4-7. Protokollføring av styremøter
Alle styremøter protokollføres. Treffes avgjørelser i annen form enn møte, skal også dette protokollføres.

Kapittel 5. Valgprosedyre

§ 5-1.  Hvordan styret velges
Styret skal velges ved ordinært allmøte.

§ 5-2. Når styremedlemmer velges
Leder, arrangementansvarlig og næringslivsansvarlig velges på høsten. Nestleder, medieansvarlig og økonomiansvarlig velges på våren. Hvert styremedlem sitter i en valgperiode på ett kalenderår.

§ 5-3Valgkomité
Styret velger en valgkomité. Denne skal bestå av fem medlemmer, hvorav fortrinnsvis ett av disse er et avtroppende styremedlem. Det tilstrebes å ha et medlem fra hvert årskull. Disse må ikke har nær tilknytning til kandidaten så langt det er praksis mulig.

§ 5-4.  Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen intervjuer kandidatene og kommer med en innstilling på bakgrunn av intervjuene. Det tas utgangspunkt i valgkomiteens innstilling ved valg av styre. Eventuelle andre forslag enn valgkomiteens innstilling fremmes ved behandling av valg på allmøte. Det er også mulig å stille på valg på selve allmøte.

§ 5-5.  Valg mellom flere kandidater
Alle personvalg mellom to eller flere kandidater gjennomføres anonymt og skriftlig.

§ 5-7.  Supplering av styret
Styret supplerer selv styret ved frafall utenfor ordinære allmøter.

Kapittel 6: Økonomi

§ 6-1.  Bankkonto  
Foreningen skal ha egen bankkonto.

§ 6-2.  Økonomisk ansvar  
Styret har ansvar for økonomien til foreningen. Praktisk arbeid utføres i hovedsak av økonomiansvarlig.

§ 6-3.  Disposisjonsrett over konti
Leder og økonomiansvarlig har disposisjonsrett over bankkonti hver for seg, og utøver slik en kontrollfunksjon overfor hverandre.

Kapittel 7. Oppløsing av foreningen

§ 7-1.  Vedtak om oppløsing
Oppløsing av foreningen treffes av allmøte med 2/3 flertall på to etterfølgende allmøter med minst 2 ukers mellomrom.

§ 7-2.Foreningen midler ved oppløsing
Dersom studentaktiviteten oppløses skal alle midler tildelt av Velferdstinget i Agder(VT)/ Studentskipnaden i Agder (SiA), tilbakeføres til VT/SiA.
Gjenstående midler overføres ved oppløsing av foreningen til Gatejuristen i Kristiansand.

Kapittel 8. Vedtekter

§ 8-1. Hvem omfattes
Vedtektene er bindende for alle i organisasjonen.

§ 8-2. Vedtektsendringer
Eventuelle endringsforslag til vedtekter fremmes på allmøte. På allmøtet skal medlemmene av Justitius stemme over forslagene. En vedtektsendring trer i kraft umiddelbart etter at Justitius har stemt på forslagene med 2/3 flertall.